Mladinska ulična vzgoja

Pravilnik

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB-2), (Uradni list RS, št. 3-100/2007), Pravilnika o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Ur.l. RS št. 74/04) ter Akta o ustanovitvi zasebnega Zavoda Salesianum (31. 12. 2005), je direktor zavoda dne 31. 12. 2015 sprejel naslednji

 

 

 

P R A V I L N I K

O REŠEVANJU POHVAL, MNENJ, PRITOŽB, UGOVOROV IN VPRAŠANJ

ZAVODA SALESIANUM, OE SKALA

 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ta pravilnik ureja organizacijo, način dela in postopek pri obravnavanju mnenj, predlogov,

pohval, pritožb in ugovorov mladostnikov in njihovih staršev oz. skrbnikov (v nadaljevanju: uporabniki), ki jih le-ti podajo na opravljanje storitev, pogoje dela, življenja in odnosa zaposlenih ter drugih odgovornih v procesu izvajanja dejavnosti Zavoda Salesianum, OE Skala (v nadaljevanju besedila: Skala).

 

 

II. SPLOŠNE DOLOČBE

 

2. člen

 

Za izvajanje programa ter zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov v našem programu so neposredno odgovorni vsi zaposleni na Skali. Prav tako so vsi zaposleni odgovorni za to, da seznanjajo uporabnike o ustnih mnenjih, predlogih, pohvalah, pritožbah in ugovorih uporabnikov, oz. le te v skladu s svojimi pristojnostmi rešujejo. Pristojnosti posameznih zaposlenih delavcev so določene v opisih del in nalog v Aktu o sistemizaciji delovnih mest Zavoda Salesianum, OE Skala.

 

3. člen

 

Vsi zaposleni na Skali si morajo prizadevati, da se mnenja, predlogi, pohvale, pritožbe in

ugovori uporabnikov rešujejo v čim krajšem možnem času, v korist uporabnikov in na način,

da so upoštevane njihove osebnostne pravice in človeško dostojanstvo.

 

S pridobljenimi podatki so zaposleni dolžni ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, Pravilnikom o varovanju zaupnih osebnih podatkov ter Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Neupoštevanje navedenega šteje za hujšo kršitev iz delovnega razmerja.

 

III. MNENJA, PREDLOGI IN POHVALE

4. člen

 

Uporabniki lahko izrazijo svoja mnenja, predloge in pohvale v zvezi z zagotavljanjem obsega, vsebine in kakovosti storitev na Skali ustno ali pisno.

 

Ustno jih lahko izrazijo kateremukoli zaposlenemu na Skali, ta pa jih posreduje vodji Skale; oziroma jih izrazijo direktno vodji Skale.

 

5. člen

 

Pisna mnenja, predloge in pohvale lahko uporabniki pošljejo po redni pošti (Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti (oe.skala@gmail.com) ali pa jih vložijo v nabiralnik na Minibusu veselja oz. na sedežu Skale. Vložijo jih lahko tudi anonimno.

 

6. člen

 

Pristojni zaposleni in vodja so dolžni preveriti možnost realizacije podanih predlogov s

strani uporabnikov ter jih v skladu s svojimi ugotovitvami realizirati po postopkih in na način, ki je opisan spodaj in določen z morebitnimi drugimi internimi akti Skale.

 

 

IV. UGOVORI IN PRITOŽBE

 

7. člen

 

Uporabniki in njihovi zakoniti zastopniki imajo pavico do ugovora oz. pritožbe v zvezi z

obsegom in načinom izvajanja storitev.

 

Ugovor oz. pritožba se lahko vloži ustno pri vodji Skale, ki je pristojen za njegovo/njeno reševanje, ali pisno na enak način kot je navedeno v 5. členu tega pravilnika.

 

8. člen

 

Pritožbe in pohvale zbira in evidentira vodja Skale ter jih nemudoma posreduje v nadaljnjo obravnavo in rešitev.

 

Pritožbe in mnenja, ki prispejo po pošti ali po elektronski pošti, ter se oddajo v postopek obravnave odgovorni osebi.

 

9. člen

 

Vse prejete vloge se evidentirajo v evidenčni knjigi na naslednji način:

  • zaporedna številka;
  • ime in priimek vlagatelja,
  • datum prejema vloge;
  • vrsta – predmet vloge (pritožba, pohvala, mnenje, vprašanje);
  • način reševanja vloge;
  • ugotovitve in izvedeni ukrepi;
  • poročilo o rešitvi in datum rešitve (pisno obvestilo vlagatelju vloge ali mnenja, uradni zaznamek o razgovoru z vlagateljem ali s svojci).

 

10. člen

 

Pristojni za reševanje ugovorov in pritožb je vodja Skale.

 

11. člen

 

Vodja Skale ob prejemu ugovora ali pritožbe povabi uporabnika na razgovor, preizkusi in preveri navedbe v ugovoru ali pritožbi ter poskuša z njim doseči dogovor, kar protokolira z

zapisnikom, ki ga podpišeta uporabnik in vodja Skale ali z dogovorom o trajanju, vrsti in

načinu zagotavljanja institucionalnega varstva oz. z aneksom k že sklenjenemu dogovoru.

 

Če ugovora ali pritožbe uporabnika na ta način ni mogoče rešiti, o njem/njej odloči direktor Zavoda s posvetom  s kolegijem Skale. Odločitev mora biti jasno in nedvoumno obrazložena in mora temeljiti na veljavnih predpisih Zavoda.

 

12. člen

 

Če uporabnik z odločitvijo zgoraj navedenih organov ni zadovoljen, lahko vloži zoper delo

strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ugovor na Svet zavoda, v roku 8 dni po

izvedeni storitvi. Svet zavoda preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene in o tem obvesti

uporabnika.

 

13. člen

 

Uporabniki in njihovi zakoniti zastopniki imajo v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu

in zvezi z izvajanjem storitev programa, pravico do podaje pobude oz. zahteve za izredni inšpekcijski nadzor, ki jo naslovijo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

Inšpektorat za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, Ljubljana.

 

Prav tako imajo uporabniki možnost predlagati Socialni zbornici (Socialna zbornica Slovenije, Koseška ulica 8, Ljubljana), da oceni morebitno kršitev določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.

 

 

V. STROŠKI POSTOPKA

 

14. člen

 

Stroški postopkov reševanja mnenj, pritožb in ugovorov bremenijo Skalo.

 

 

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

15. člen

 

Ta pravilnik sprejme direktor Zavoda. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

 

16. člen

 

Ta pravilnik se objavi na vidnih mestih Skale, veljati in uporabljati pa se začne naslednji dan po sprejemu, to je 1. 1. 2016.

 

 

 

Datum: 31. 12. 2015

 

 

Direktor Zavoda:

mag. Marko Košnik