Mladinska ulična vzgoja

Strokovna konferenca

To je strokovno srečanje delavcev s področja vzgoje in preventive, kakor tudi staršev, študentov in drugih zainteresiranih, ki jo pripravimo vsako drugo leto. Namen je (usvojiti – črtaš) pridobiti ali dopolniti znanja in veščine za bolj kakovostno vzgojno delo, osveščati javnost ter krepiti povezovanje s sorodnimi organizacijami. Vsebino konference izberemo glede na trenutne potrebe in aktualno tematiko na področju preventivnega vzgojnega dela.

Osrednji del konference sestavlja predavanje strokovnjaka izbranega glede na vsebino konference. Po osrednjem delu potekajo predstavitve dobrih praks in izkustvene delavnice.

Konferenca se zaključi s plenumom, kjer se zajamejo bistvena spoznanja ali pobude, ki so nastale tekom konference.

Vsebino konference zajamemo v zbornik, ki izide 2 meseca po izvedeni strokovni konferenci.

Odgovorni: Rudi Tisel