Mladinska ulična vzgoja

Cilji

Osnovni cilji

OSEBNOSTNI:

 •  biti v neprestanem stiku z otroki in mladostniki za hitro odzivnost na potrebe in želje v splošno zadovoljstvo uporabnikov in izvajalcev
 • prilagajati dnevni program glede na primankljaje in interese uporabnikov
 • spodbujati pri posamezniku tiste dejavnosti, ki zvišujejo njegovo samopodobo
 •  omogočati javne predstavitve, nastope, druženje in druge oblike dejavnosti za zvišanje samozavesti
 • spodbujati aktivno udeležbo v skupinskih dejavnostih za pridobivanje in večanje osebnih socialnih veščin
 • poleg krajših, dnevnih spretnostih, ustvarjalnih, tehničnih in fizičnih aktivnosti izvajati tudi zahtevnejše dalj časa trajajoče interesne ali druge projektne dejavnosti za pridobivanje funkcionalnih veščin

SOCIALNI:

 •  preprečiti pasivno in brezciljno postopanje otrok in mladostnikov po ulicah
 •  vključiti otroke in mladostnike v organizirano, kakovostno preživljanje prostega časa
 •  omogočiti otrokom in mladostnikom odprto in hkrati varno okolje, kjer se bodo dobro počutili in dobili pozitivne življenjske izkušnje
 •  aktivno vključevati uporabnike v vse faze programa (načrtovanje, izvedba in ovrednotenje)
 • zagotoviti vsakemu uporabniku individualno obravnavo in razvijati mrežni pristop za reševanje njegovih težav
 •  večati vključenost otrok in mladostnikov v okolje in jim pomagati krepiti njihov socialni kapital
 • pomoč staršem pri skrbi za otroka
 • vključevanje svojcev otrok in mladostnikov v program

IZOBRAŽEVALNI:

 •  izvajati pomoč otrokom in mladostnikom pri pridobitvi formalne izobrazbe; z različnimi metodami in načini individualnih in skupinskih dejavnosti pomagati pri premagovanju učnih težav kot najbolj pogostem generatorju socialne izključenosti
 • vključevati v program izkustveno učenje
 •  ponuditi otrokom in mladostnikom neformalno učenje in posledično pridobitev  neformalnega znanja
 •  približati otrokom in mladostnikom pomembnost pridobivanja ter beleženja neformalega znanja

KOMUNIKACIJSKI:

 •  vzpostaviti stik z otroki in mladostniki v njihovem življenjskem okolju
 • pri mladostnikih in otrocih skozi individualni načrt razvijati in utrjevati tradicionalne in nove oblike vrstniške komunikacije in komunikacije s pomembnimi osebami v okolju
 •  redna komunikacija ter sodelovanje z institucijami, ki jih otrok in mladostnik obiskuje
 • organizacija dejavnosti medgeneracijskega povezovanja z namenom utrjevanja ali izboljšanja odnosa med uporabnikom in njegovimi sorodniki ter svojci

KULTUROLOŠKI:

 • usposabljanje in spodbujanje otrok in mladostnikov za aktivno udeležbo v družbi
 •  organiziranje povezovalnih srečanj z namenom preseganja kulturnih različnosti

VREDNOSTNI:

 • z otroki in mladostniki razvijati osebni vrednostni sistem
 • približati otrokom in mladostnikov spoštljiv odnos do drugačnosti
 •  spodbujanje in usposabljanje otrok in mladostnikov za vrstniško pomoč
 • navajanje otrok in mladostnikov odgovornosti za lastna dejanja

Poleg osnovnih ciljev ima tudi vsako vzgojno področje svoje specifične cilje, katerim sledimo in jih evalviramo na več nivojih.

Vzgojni cilji

 • Dvorišče: omogočiti odprto okolje, kjer se bodo mladi dobro počutili in dobili pozitivne življenjske izkušnje.
 • Dom: ustvarjati okolje domačnosti, kjer bodo mladostniki sprejeti in bodo lahko vzpostavljali dobre odnose.
 • Šola: navajati mladostnike k odgovornosti za lastna dejanja in usposobljenosti za življenje.
 • Župnija: v mladostnikih prebujati vrednote vere, solidarnosti, poštenosti in spoštovanja.